www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Socialförvaltningen

Socialtjänsten är den förvaltning som ansvarar för att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten är underställd socialnämnden.

Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldighet att hjälpa invånarna i kommunen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser.

Organisationsbild över socialförvaltningen

Socialförvaltningen är uppdelad i två organisationer:

Socialtjänsten

Den del som arbetar med myndighetsutövning (utredning, behovsbedömning och biståndsbeslut), långsiktig strategisk utveckling, uppföljning och kontroll heter Socialtjänsten. Socialtjänsten beställer utförandet av de insatser de beviljar av Socialtjänstens produktion och av de privata utförare av hemtjänst som kunden väljer.

Organisationsbild över socialtjänsten

Socialtjänstens produktion

Den del som verkställer biståndsbesluten inom hemtjänst, äldreboende, stöd och omsorg till personer med funktionshinder, stöd och behandling, personlig assistans samt hälso- och sjukvård heter Socialtjänstens produktion. Socialtjänstens produktion utför de beställningar som kommer från Socialtjänsten. Inom Socialtjänstens produktion finns också en Resurs- och planeringsenhet som hanterar vikariehanteringen.

Organisationsbild över socialtjänstens produktion