www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Förättningar, avstyckning

En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter. Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter. Förättningen kan också omfatta olika åtgärder. 

Fastighetsbildningsåtgärder

Avstyckning

Ansök om avstyckning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning

Genom avstyckning kan man bilda nya fastigheter. Om du köpt ett område av en större fastighet för att till exempel bygga ett hus, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man med avstyckning.

Avstyckningen ska ha storlek och utformning så att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel åretrunt- eller fritidsbostad. Det är också viktigt att tomten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera.

Lagfart och värdeintyg

Som köpare måste du söka lagfart (bevis om äganderätt) på den nya fastigheten. Utan lagfart kan fastigheten inte ligga till grund för belåning. Lagfartsansökan skickar du till statliga Lantmäteriet. Adressen står på blanketten.

När du söker lagfart behöver du ett värdeintyg. Beställ värdeintyget genom att skicka in en beställning av uppdrag till kommunens lantmäterikontor. Adressen står på blanketten.

Fastighetsreglering

Genom fastighetsreglering kan du till exempel överföra mark från en fastighet till en annan. Om du en överlåter en fastighet genom fastighetsreglering behöver du inte söka lagfart.

Sammanläggning

Ansök om sammanläggning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning

Sammanläggning innebär att den som äger flera fastigheter eller fastighetsdelar, kan lägga samman dessa till en enda fastighet.

Klyvning, delning av fastighet

Ansök om klyvning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning.

När du äger en fastighet tillsammans med någon annan och vill dela på fastigheten så att varje delägare får en egen ny fastighet, då kan du klyva fastigheten.

Lagfart vid andelsköp

Om du köper en andel av en fastighet som blir kluven så måste du ansöka om lagfart (bevis om äganderätt) hos statliga Lantmäteriet. När du söker lagfart behöver du ett värdeintyg. Beställ värdeintyget genom att skicka in en beställning av uppdrag till kommunens lantmäterikontor. Adressen står på blanketten.

I alla övriga fall, till exempel om du säljer delar från en fastighet som blir kluven, behöver du inte söka lagfart för de nya fastigheterna (klyvningslotterna).

Legalisering av sämjedelning (privat delning av marken)

Ansök om legalisering av sämjedelning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning.

Förr fick man dela mark privat genom sämjedelning, det får man inte längre. Men det finns fortfarande fastigheter som är sämjedelade sedan gammalt. Sådana gamla sämjedelningar går att legalisera. Genom legaliseringen skapas nya fastigheter med de gamla lagfarterna och inteckningarna kopplade till nya fastigheterna.

Om du vill ha gränserna mellan sämjelotterna utstakade måste vi göra det via en fastighetsbestämning. Det är också möjligt att legalisera ett gammalt köp av ett område av en fastighet.

Övriga förrättningsåtgärder

Fastighetsbestämning

Ansök om fastighetsbestämning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning.

Fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur tomtgränser går mellan olika fastigheter
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • byggnader och/eller andra anläggningar tillhör en viss fastighet.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Anläggningsförrättning, gemensamhetsanläggning

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är vägar och privata VA-anläggningar, men även kvartersgårdar, fasader, tak och tvättstugor förekommer.

Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening. En vanlig typ av samfällighetsförening är så kallade vägföreningar.

Ledningsrättsförrättning

Du kan upplåta ledningsrätt för allmänna ledningar. Ledningsrätten upplåter du i regel till den som äger ledningen. Ledningar som du kan upplåta ledningsrätt för är t.ill exempel kommunala VA-ledningar, kraft- och teleledningar och optokabel.

Äganderättsutredning

Ansök om äganderättsutredning via blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning.

När äganderätten till fastigheter inom ett område är oklar kan vi utreda detta i en äganderättsutredning. Äganderättsutredningen leder till lagfart.

Servitut

Servitut innebär rätt för en fastighet att på något sätt använda en annan fastighet.

Det kan handla om rätt till en utfart, en ledning, tillgång till brunn eller liknande. Servitut är oftast obegränsade i tid och byter fastigheten ägare finns ändå rätten kvar på fastigheten.

Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut .

Kontakt

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Kundmottagning -
lantmäterikontoret
Telefon: 060-19 17 75
Telefontid: 8-9, 13-14