www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Servitut

Vanliga servitut är rätt att anlägga och använda: väg, brygga, vattentäkt, ledning, badstrand, parkeringsplats eller liknande på annans fastighet. Kommunens lantmäterikontor kan hjälpa dig med frågor om servitut.

Ett servitutavtal skapar eller ändrar rättigheter för en fastighet. Servitutet är knutet till den fastighet som har rätten, aldrig till personen som äger den. Detta innebär att rättigheten följer med vid överlåtelse av fastigheten.

Normalt gäller servitutet utan begränsning i tiden.

Upprätta servitutsavtal

Du kan upprätta ett servitutsavtal endera genom att ansöka om lantmäteriförättning hos kommunens lantmäterikontor eller genom att göra ett privat avtal med berörda markägare.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Skicka servitutsavtalet till statliga Lantmäteriet

Inskrivning - servitut och övriga inskrivningar, Lantmäteriet

Normalt skickar du avtal om servitut för registrering till Lantmäteriet, tidigare kallat inskrivningsmyndigheten. De registrerar servitutet i fastighetsregistret.

Inskrivningen garanterar att servitutet består även efter framtida överlåtelser av fastigheterna och risken för rättsliga tvister och grannfejder minskar. Kostnaden för inskrivningen står ofta den härskande fastigheten för. 

Vad är ett servitut?

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt.

Man brukar säga att den "tjänande fastigheten är belastad med en nyttjanderätt till förmån för en betjänad fastighet". Det betyder att fastigheten som ger är den "belastade" och den som får rätten att utnyttja är "betjänad". 

Samfällighetsförening och gemensamhetsanlägging 

En samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningar, det vill säga anläggningar och mark för gemensamt nyttjande. 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Det kan gälla enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser och sophus med mera.  

 

 

Kontakt

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Kundmottagning -
lantmäterikontoret
Telefon: 060-19 17 75
Telefontid: 8-9, 13-14